dec 062014
 

Burgemeester vraagt zich af of zo’n vriendschap nog wel van deze tijd is.

Drachten

Drachten

Kiryat Ono

Kiryat Ono

– Door Tjalling. –

Al zo’n 50 jaar heeft Drachten in Fryslân, een stedenband met Kiryat Ono in Israël. Het eerste contact tussen die twee plaatsen ontstond toen een groep inwoners van de gemeente Opsterland in 1963 op bezoek ging naar het Israëlische Ra’anana, de stad waar die gemeente nog altijd contacten mee heeft. Toenmalig burgemeester Harmsma van Opsterland kreeg een vraag vanuit Kiryat Ono, dat graag contact wilde met een Nederlandse gemeente. Als reactie daarop heeft Harmsma zijn collega burgemeester Van Knobelsdorff van Smallingerland, waarvan Drachten het bestuurlijke centrum is, benaderd. Die reageerde enthousiast en een jaar later ging er een delegatie van 54 mensen uit Smallingerland naar Kiryat Ono, een voorstad van Tel Aviv. Maar dat was toen.

Van het enthousiasme uit de midden jaren zestig vorige eeuw is kennelijk weinig overgebleven want de gemeente Smallingerland gaat de stedenband met de Israëlische stad Kiryat Ono kritisch bekijken. Volgens de huidige burgemeester van Smallingerland, Tjeerd van Bekkum, is de wereld sinds 1964 veranderd, ten opzichte van de oorspronkelijke reden waarom Drachten destijds een stedenband is aangegaan met een stad in Israël . “Is zo’n vriendschap nog wel van deze tijd?”, vraagt de burgervader zich af. Ja de wereld is inderdaad veranderd sinds 1964 en blijkbaar op een manier die aanleiding geeft om de vriendschapsband te heroverwegen. Dit moet dus volgend jaar kritisch worden bekeken. Van Bekkum: “Voor het college is deze vraag nog zeker niet positief beantwoord. Het lijkt ons goed om de status slapende te houden tot een later moment volgend jaar als de raad een brede afweging heeft gemaakt”.

Het is zeer hopen dat er werkelijk een brede afweging kan worden gemaakt. Het standpunt van PvdA raadslid Van der Schaaf hierover is namelijk nu al duidelijk. Volgens hem is de opstelling van Israël in de Palestijnse kwestie verhard. Zijn voorstel is dan ook om de vriendschap tussen Drachten en Kiryat Ono te verbreken om te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat Smallingerland Israël steunt.

De indruk dat Drachten Israël steunt wordt intussen al niet meer gewekt. In maart dit jaar kreeg burgemeester Van Bekkum een uitnodiging van de toen net nieuwe burgemeester van Kiryat Ono voor een kennismakingsbezoek. Van Bekkum is daar niet op in gegaan. Hij schreef aan zijn collega in Kiryat Ono: “Onze vriendschapsband is door de jaren heen met de inzet van onze inwoners zichtbaar en voelbaar geworden in onze beide lokale gemeenschappen. De eerlijkheid gebiedt ons echter wel te constateren dat met het ouder en daarmee steeds kleiner worden van deze generatie de noodzaak voor bestuurlijke bezoeken op deze vriendschappelijke basis te klein wordt. Niettemin zijn we nog steeds trots op de geschiedenis die Smallingerland heeft met Kiryat Ono. Dat zal altijd zo blijven”.

Zo dacht afgelopen voorjaar de heer Hotze Rusticus er ook over. Rusticus, in zijn werkzame leven journalist bij het Friesch Dagblad, was in 1964 bij die eerste groep van de 54 Drachtsters die toen onder leiding van toenmalig burgemeester Van Knobelsdorff een reis maakte naar Kyriat Ono. Rusticus is nadien jarenlang voorzitter geweest van de Vereniging Drachten-Kyriat Ono, maar onlangs heeft hij moeten besluiten om de Vereniging Drachten-Kyriat Ono op te heffen omdat er nog maar drie leden over waren. Toch schijnt het enthousiasme nog niet helemaal te zijn verdwenen. In een artikel in het N.I.W. van vrijdag 21 november wordt o.a. gemeld dat uit de notulen van een raadsvergadering van Smallingerland van 11 november blijkt ‘dat er in Kiryat Ono, maar ook in Drachten, inwoners zijn die de samenwerking nieuw leven in willen blazen’. Echter ik vrees dat dit kleine lichtpuntje niet voldoende zal opwegen tegen het voorstel van Van der Schaaf.

Het voorstel van de heer Van der Schaaf past namelijk naadloos binnen de huidige tijdgeest van de veranderende wereld. Die geest wordt voor een groot deel beïnvloed door de berichtgeving van de mainstream van de media over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. De media vergroten vaak de fouten van Israël en staan nauwelijks stil bij de misdaden van Palestijnse zijde. Zo is er al jarenlang het beeld van een oppermachtig Israël, wat met disproportioneel geweld reageert op de Palestijnen die in een underdogpositie verkeren. Echter wanneer er een heroverweging van een stedenband in het geding is mag – moet zelfs – van een gemeenteraadslid worden verwacht dat hij zich werkelijk verdiept in het conflict en zich niet alleen oriënteert op de beeldvorming in de media en de waan van de dag.

Niet alleen de heer Van der Schaaf, ook alle anderen die bij deze zaak zijn betrokken, zouden zich moeten afvragen, waar Kiryat Ono zich dan zelf schuldig aan zou maken om voortzetting van de stedenband te overwegen. Waarom wordt een stad, en haar inwoners, voor de regeringspolitiek verantwoordelijk gehouden? Israël is immers verwikkeld in een uiterst complexe conflictsituatie. Ook zou ik graag willen weten hoe men in Drachten de Palestijnse kant bekijkt en hoe men over de praktijken van de Palestijnse Autoriteit denkt. Om van Hamas dan nog maar te zwijgen.

Het is zeer te hopen dat het volgend jaar bij de afweging in de gemeenteraad van Smallingerland niet alleen zal gaan om een imago bevorderend signaal naar de veranderde wereld en zich aan te passen aan de tijdgeest. Zelf heb ik namelijk de indruk dat de stedenband tussen Drachten en Kiryat Ono ook tot stand kon komen voor een positief imago van Smallingerland, toen partnerschap met een stad in Israël nog ‘in’ was en er niks mis was met de indruk om Israël te steunen. Nu schijnt dit helaas wel het geval te zijn. Echter om werkelijk tot een brede – en juiste(!) – afweging te kunnen komen is veel meer nodig dan enkel de angst voor enige imagoschade en vooringenomen persoonlijke motieven van raadsleden.

Ik kan niet anders dan alle betrokkenen heel veel wijsheid toe te wensen. Er staat immers veel op het spel . Beëindiging van de vriendschapsband tussen Drachten en Kiryat Ono zou een enorm gezichtsverlies voor Smallingerland betekenen en heel slecht voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.

 

Share