jul 082012
 

Gaat er kerkelijk belastinggeld via een omweg naar wolven in schaapskleding? Helaas wel.  De NGO-Monitor, een organisatie die onderzoek doet naar de houding van niet- gouvernementele organisaties (NGO’s) ten opzichte van Israël, heeft onlangs een nieuw rapport uitgebracht waarin staat dat, naast diverse Westerse landen, ook kerken indirect campagnes ondersteunen die gericht zijn tegen Israël. Er wordt dus inderdaad geld van  kerkelijke belastingbetalers besteed aan christelijke organisaties die het vervolgens aan pro-Palestijnse instanties overmaken.

Het Christelijk Informatie Platform maakte op 4 juli melding van het rapport waarin met name  het werk van Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center  aan de kaak wordt gesteld. Dit centrum probeert invloedrijke kerkvertegenwoordigers om zich heen te verzamelen met de boodschap dat alleen Israël schuldig is aan het conflict met de Palestijnen. Sabeel werd in 1990 opgericht door Naim Ateek, Palestijns anglicaans priester, en Arabisch burger van Israël. Kerk in Actie, onderdeel van de PKN-Kerk, is zo’n christelijke organisatie die het pro Palestijnse Sabeel steunt* omdat dit er effectief toe zou bijdragen dat Palestijnse christenen hun gedachten en gevoelens in de oecumene kunnen delen.

(*Noot: Er is inmiddels door verscheidene leden van de PKN-Kerk actie ondernomen tegen voortzetting van de steun van Kerk in Actie aan Sabeel.)

Ten opzichte van Israël is Sabeel een echte wolf in schaapskleren. De activiteiten van Sabeel komen namelijk neer op het heractiveren van de rivaliteit tussen kerk en synagoge, zoals die al werd gedocumenteerd in de meest vroegchristelijke geschriften.  Ook in Nederland kan Sabeel op sympathie rekenen. De Stichting ‘Vrienden van Sabeel  in Nederland’ wil het werk van Sabeel in de Palestijnse Gebieden steunen door zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de situatie waarin christenen daar leven.

Op afgelopen 24 april werd in de Bergkerk te Amersfoort de presentatie van het boek ‘Roep om verzoening’ gehouden. `Roep om verzoening’ is de Nederlandse vertaling van Ateeks `Christian Cry for Reconciliation. Onder de aanwezigen waren uiteraard vele leden van Vrienden van Sabeel in Nederland. Enige maanden geleden werd hier al aandacht aan besteed. Uit het bericht van het CIP blijkt nu dat de inhoud van en het hele gebeuren rondom die boekpresentatie, overeenkwam met de bevindingen die in het rapport van de NGO-Monitor worden genoemd. `Roep om verzoening’ kreeg heel wat lof van hoogwaardigheidsbekleders van de PKN-Kerk. Eén van hen, nota bene de voorzitter van de PKN-synode, riep zelfs alle aanwezigen op het  boek goed te lezen om daarna tot andere theologische inzichten te komen.  Bovendien werd tijdens de presentatie door meerdere sprekers gesteld dat de exclusieve Joodse theologie intussen was achterhaald door de inclusieve theologie die bedoeld is voor àlle volken.

Het kerkelijk steunen voor anti Israël organisaties is een goed voorbeeld van de spreekwoordelijke oude wijn in nieuwe zakken. De PKN Kerken hebben de vervangingstheologie officieel verworpen. Maar zoals vaker binnen kerken gebeurd is en helaas nog steeds voorkomt, sluipt iets wat openlijk door de voordeur is afgevoerd stilletjes weer naar binnen via de achterdeur.

In de nasleep van de zesdaagse oorlog (1967) verspreidde een groep Arabische christenen een nota over het Arabisch-Israëlische conflict, met daarin een strofe die teruggaat naar  Augustinus. Kerkvader Augustinus stelde dat de Joden geen recht zouden hebben op een soevereine staat, maar in plaats daarvan een unieke roeping hebben om statenloos te worden, als getuige van de soevereiniteit van God. Hier zien we haarscherp waar het volgens de kerken wezenlijk om gaat; christelijk heil voor alle volken, waarin het bestaan van een soeverein Joods Israël niet meer noodzakelijk wordt geacht. De kerken hebben daarbij wel het Joodse gedachtengoed overgenomen, maar dat van een eigen christelijke interpretatie hebben voorzien.

Terug naar de nota. Die zwijgt over de vraag of Arabische tegenstanders van Israël een soortgelijke roeping om statenloos te blijven hadden. Dat is logisch, want de Arabieren kennen een dergelijke oproep natuurlijk niet.. Daarom is die nota een schertsvertoning. Maar die klucht werd enkele tientallen jaren later wel professioneel opgepakt èn geperfectioneerd door Ateek toen hij Sabeel oprichtte. Daarmee werd bereikt dat `kerk-breed’ gemeenschappen werden, en worden, beïnvloed door de theorieën van Sabeel. Die zien er niet goed uit voor Israël. Ateek heeft de Palestijnen als Christusachtige lijders weten neer te zetten die worden gekruisigd door Israël, waarbij hij merkwaardig genoeg zwijgt over de wanpraktijken van Hamas en Hezbollah. Een organisatie die een dergelijk eenzijdige anti Israël visie uitdraagt zou zeker niet, indirect of direct, door christelijke kerken gesubsidieerd moeten worden. Daarom is het heel goed dat de NGO-Monitor een  rapport hierover heeft gebracht. Het is te hopen dat  deze wake up call er toe zal leiden dat er in de toekomst geen kerkelijke gelden meer  naar wolven in schaapskleding zullen gaan.

Tjalling Tjalsma.

 

http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=29691

http://www.vergadering.nu/leesmap20110404-sabeel-analyse.htm

 

Share