okt 102012
 

Dit is de eerste nieuwsbrief nieuwe stijl van de Mediawerkgroep van stichting WAAR en facebookgroep Like for Israel. Middels deze nieuwsbrief willen we u informeren over actuele zaken rond de beeldvorming en berichtgeving over Israël en de Palestijnen. Wij maken ons zorgen over de vaak eenzijdig negatieve berichtgeving en spreken media aan op onjuistheden. Eerder dit jaar hebben wij vier keer een ‘Media Missers Nieuwsbrief’ gepubliceerd, met feiten over en voorbeelden van foutieve en suggestieve berichtgeving. U kunt deze onderzoekjes hier lezen. Op de website van WAAR staan tevens enkele uitvoeriger onderzoeken naar de berichtgeving in de media. 

In deze nieuwsbrief:

1. De onschuld van moslims

2. Veolia en de lightrail

3. Antizionisme en antisemitisme

4. Open brief aan Nederlandse Christenen


1. De onschuld van moslims

De woede over dit internetfilmpje is inmiddels gezakt, maar de afgelopen weken zagen we weer boze menigten in de islamitische wereld die VS vlaggen verbrandden en schreeuwden dat niemand het recht heeft de profeet te beledigen. Net zoals bij de cartoonrellen uit 2006 werden de mensen opgehitst door extremisten, vooral salafisten, die steeds dominanter lijken te worden in de Arabische landen. En net als in 2006 bleek de film waar het om ging al vanaf juli op internet te staan, maar werd aanvankelijk door slechts weinigen opgemerkt. Ook nu weer veroordeelden Westerse leiders de film, en werd dit vervolgens fel bekritiseerd als slap en een uiting van ‘dhimmitude’. Het maken van een film, ook een smakeloze, valt immers onder de vrijheid van meningsuiting en Westerse regeringen gaan niet over wat individuen op het internet zetten. Daar komt bij dat in Arabische en islamitische landen vaak de walgelijkste cartoons en TV series over Joden (en in mindere mate christenen) worden uitgebracht, vaak ook in door de regering gecontroleerde media. Het siert Westerse leiders dat men begrip toont voor de gekwetste gevoelens van moslims die niet aan onze vrijheid van meningsuiting zijn gewend, de tonnen boter op het hoofd van islamitische leiders bleef echter veelal onvermeld. Bijzonder kwalijk was dat de film aanvankelijk werd toegeschreven aan een Jood van Israëlische komaf, die de film zou hebben gefinancierd met geld van 100 rijke Joden. Het duurde twee dagen voordat Nederlandse media met het juiste verhaal naar buiten kwamen, namelijk dat een kopt van Egyptische komaf de maker was. De kopten in Egypte hebben, zeker de laatste jaren, het nodige te lijden gehad onder de moslimheerschappij. Het is opvallend hoe makkelijk en kritiekloos een dubieus verhaal over Joodse betrokkenheid en Joods geld bij zo’n film wordt overgenomen. Ook later bleven de media de Egyptische afkomst van de man bagatelliseren/verzwijgen en werd hij meestal slechts als Amerikaan aangeduid.

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, en betekent dat alleen de rechter een bepaalde uiting kan verbieden, wat alleen in zeer uitzonderlijke gevallen gebeurt.

2. Veolia en de lightrail

Bij zo ongeveer iedere openbare aanbesteding waar Veolia of Connexxion (dochter van Veolia) aan meedoen, is het raak: pro-Palestijnse groeperingen protesteren tegen Veolia/Connexxion omdat Veolia meewerkt aan de lightrail in Jeruzalem, een tram die veel van de oude en vieze stadsbussen vervangt. Op dit moment wordt in Utrecht over een aanbesteding besloten, en de actiegroep Utrecht4Palestine heeft een petitie ingediend tegen toekenning aan Veolia. De aanbestedingsregels staan niet toe op dergelijke gronden te selecteren, maar we willen toch graag een paar zaken rechtzetten.

Utrecht4Palestine doet het voorkomen alsof Veolia in een schurkenstaat investeert en actief betrokken (en dus medeplichtig) is bij de onteigening en onderdrukking van Palestijnen. Hun kritiek richt zich met name op de zogenaamde lightrail in Jeruzalem, die mede door Veolia wordt geëxploiteerd. Een deel van het traject voert door Oost Jeruzalem, ofwel dat deel van de stad dat in 1948 door Jordanië werd veroverd en bezet. In 1967 veroverde Israël dit deel van de stad, waarin tientallen synagogen en de voor Joden zeer belangrijke Klaagmuur liggen, en herenigde dit met West Jeruzalem.

De tram wordt door zowel Joden als Arabieren gebruikt (ca. twee derde van de passagiers is Arabier) en is een stuk sneller en schoner dan de vroegere bussen. Zowel Joden als Arabieren kunnen vrij reizen binnen de gemeente Jeruzalem, dit ondanks de vele aanslagen die er in Jeruzalem hebben plaatsgevonden. De tram scheidt Joden en Arabieren dan ook niet zoals Utrecht4Palestine suggereert maar brengt beide groepen juist bij elkaar.

Utrecht4Palestine beweert dat voor de lightrail enkele Arabieren zijn onteigend, maar vermeldt niet hoeveel Joden er zijn onteigend. Bij een dergelijk groot project is het internationaal gebruikelijk om ook grond die in privé bezit is te benutten. Vergelijk dit bijvoorbeeld met de aanleg van de metro in Amsterdam waar een complete zijde van de Joden Breestraat is onteigend en de bewoners naar Purmerend moesten verhuizen. En meer recent zijn bij de Noord-Zuidlijn woningen verzakt en moesten mensen worden geëvacueerd.

De informatie van Utrecht4Palestine is dan ook eenzijdig en misleidend. Het is gebaseerd op radicale en eenzijdige bronnen zoals Electronic Intifada, Mondoweiss en de Anti Wall Campaign.

3. Antizionisme en antisemitisme

Critici van Israël beweren vaak dat ze zomaar voor antisemiet worden uitgemaakt wanneer ze Israël bekritiseren. Helaas gebeurt dat ook wel. Anderzijds komt het ook voor dat pro-Palestijnse organisaties of personen echt over de rand gaan. Een drietal recente voorbeelden:

1. Onlangs schreef Anton van Hooff in De Gelderlander dat de Holocaust een offer was voor de Joden waardoor ze Israël hebben gekregen. Hij vindt ook dat zionisten de Holocaust misbruiken en het alleenrecht op lijden claimen.

2. Niet lang daarvoor stond op een facebookpagina die door Gate48 (platform voor kritische Israëli’s, zoiets als EAJG) voor een bijeenkomst was aangemaakt onvervalst antisemitisme. Ene Peter Goy ontkende de Holocaust en schreef bijzonder kwetsende reacties over ‘die fabels over oma’s die door de schoorsteen waren verdwenen’. Na klachten bleven de reacties gewoon staan. (Enkele dagen later is de hele pagina verwijderd.)

3. Eind september stuurde de Free Gaza Movement (bekend van de ‘flotilla’s’ naar de Gazastrook) een tweet met een link naar een video waarin werd beweerd dat de concentratiekampen door zionisten werden geleid en zij daar de antizionistische Joden wilden doden in samenwerking met de nazi’s. Ook zouden sommige Joden pleiten voor een standbeeld van Hitler in Israël, want ‘men heeft Israël aan Hitler te danken’. De Free Gaza Movement wordt in Nederland ondersteund door o.a. EAJG, Anja Meulenbelt en het Palestina Komitee. Vier dagen later werd op de Free Gaza website een verontschuldiging geplaatst voor de tweet, die een vergissing van mede-oprichtster Greta Berlin zou zijn geweest.

NB: Hier kunt u meer lezen over allerlei mythes omtrent Israëls ontstaan, het zionisme, het vredesproces, etc.: Mythes en misvattingen over het Israëlisch-Palestijnse conflict

4. Open brief aan Nederlandse Christenen

In het begin van de maand september hebben zes theologen waaronder Steven Paas en Jos Strengholt een open brief opgesteld die gericht was aan de Nederlandse Christenen. Die brief is onder meer gepubliceerd op de weblog van Strengholt, en de strekking ervan is dat met name de Christenzionisten de Bijbel verkeerd lezen en terug zouden moeten keren naar waar het volgens de zes theologen werkelijk om gaat: de boodschap van het Evangelie.

Evangelie betekent in gangbaar Nederlands blije boodschap. Met die blijdschap wordt bedoeld dat God in Jezus Christus een totaal nieuw begin heeft gemaakt en daarom het oorspronkelijke Joodse geloof achterhaald zou zijn. Christenzionisten denken daar heel anders over. Zij geloven in het nieuwe ‘Godsbegin’ van Jezus Christus maar tegelijk ook dat God Zijn plan met de Joden niet loslaat, en nemen de belofte van heil en land aan het Joodse volk letterlijk. In toenemende mate komen Christenzionisten echter onder vuur te liggen.

Het credo dat het nieuwe heil door Jezus Christus de plaats zou hebben ingenomen van het Joodse geloof heeft ernstige gevolgen gehad voor het Joodse volk. De gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben uiteindelijk geleid tot een Christelijke bezinning op het credo van vervanging en meer oog voor de Joodse interpretatie van de Bijbel. Helaas komen daar ook weer reacties op. Mogelijk onder invloed van het Midden-Oosten conflict of door het voortschrijden van de jaren komen steeds meer mensen hierop terug en herleeft de oude vervangingstheologie. Dat geldt zeker ook voor de zes auteurs van de open brief aan de Nederlandse Christenen.

Het zestal theologen heeft in deze brief tien stellingen verwerkt die hun visie moeten onderbouwen. Enkele van die stellingen, zes en zeven, geven helder aan dat het authentieke Joodse geloof niet kan leiden tot heil. Dat is alleen voorbehouden aan mensen die in het heil van Jezus geloven.

De open brief moet ook in een breder kader worden geplaatst. In de afgelopen decennia werd het Christenzionisme meermaals aangevallen. Het begint op een trend te lijken. Er wordt daarbij openlijk geknaagd aan de legitimiteit van een Joodse staat en steun uitgesproken voor de Palestijnen. Om die reden moet de open brief aan de Nederlandse Christenen dan ook worden gezien als een onderdeel van een mondiale trend.

De auteurs komen met het zwaktebod dat Christenzionisten de Bijbel niet goed lezen. De Bijbelteksten zijn voor meerdere uitleg vatbaar waardoor niemand kan stellen dat zijn uitleg de enig juiste is. Die aantijging is dus ten onrechte maar heeft wel geleid tot heftige binnenkerkelijke discussies, waarbij Israël en de Joden niet worden betrokken. De PKN heeft in toenemende mate oog voor het Palestijnse leed, wat veroorzaakt zou worden door het bestaan van een Joodse staat die immers na de komst van Jezus Christus niet meer nodig zou zijn.

De zes briefschrijvers dekken zich momenteel in tegen elke vorm van kritiek, die ze afdoen als sfeer bedervend en ziekmakend.

 


Websites:

http://www.waarnet.nl/  http://www.likeforisrael.nl  http://www.israel-palestina.info/

Share